Báo cáo Ước thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 dự toán thu - chi ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2020

Đăng lúc: 08/12/2019 10:28:32 (GMT+7)

Báo cáo Ước thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 dự toán thu - chi ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2020