Tin nổi bật

Thông báo hủy Giấy chứng nhận QSDĐ số BĐ 494097 do UBND huyện Đông Sơn cấp ngày 02/12/2010

Thông báo số 220/TB-VPDDK ngày 6/4/2020 của Văn phòng ĐK QSDĐ TPTH V/v hủy GCN QSDĐ số BĐ 494097 do UBND huyện Đông Sơn cấp ngày 02/12/2010 cho ông Lê Xuân Túc và bà Nguyễn Thị Tâm tại phố Trung Sơn, phường An Hoạch (nay là phường An Hưng), TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo hủy Giấy chứng nhận QSDĐ số BĐ 494097 do UBND huyện Đông Sơn cấp ngày 02/12/2010Thông báo hủy Giấy chứng nhận QSDĐ số BĐ 494097 do UBND huyện Đông Sơn cấp ngày 02/12/2010
Thông báo hủy Giấy chứng nhận QSDĐ số BM 046725 do UBND TPTH cấp ngày 05/11/2012Thông báo hủy Giấy chứng nhận QSDĐ số BM 046725 do UBND TPTH cấp ngày 05/11/2012
Thông báo mời sơ tuyển quốc tế lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất phường Nam Ngạn, thành phố Thanh HóaThông báo mời sơ tuyển quốc tế lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa
Mời viết bài tham luận hoặc bài viết phản biện về nội dung của báo cáo chuyên đề, làm cơ sở hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045Mời viết bài tham luận hoặc bài viết phản biện về nội dung của báo cáo chuyên đề, làm cơ sở hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020